Centrum Medyczne dr Kubik
skwer Kościuszki 15/17
81-370 Gdynia

Rejestracja wizyt :
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 20:00

+ 06 grudnia 2022

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU

Udostępnij

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora w terminie i na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie (dalej: Konkurs).

2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs (dalej: Regulamin).

3. Organizatorem Konkursu jest Centra Medyczne dr Kubik sp. z o.o. w Gdyni, skwer Kościuszki 15/17, 81-370 (dalej: Organizator), NIP 5862343580,

4. Konkurs odbywa się w siedzibie Organizatora w okresie od 08.12.2022 r. do 20.12.2022 r.

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 888 ze zm.).

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki (dalej: Uczestnik):

a) posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) zapoznała się z treścią regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia (zapoznanie z regulaminem konkursu jest poza siedzibą Organizatora możliwe na stronie internetowej: https://drkubik.pl/regulamin-swiatecznego-konkursu/,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoby małoletni i o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią zgodą opiekuna prawnego)

d) jest osobą obserwujące oficjalny fanpage Centra Medyczne Dr Kubik sp. z o.o. pod firmą zakładu leczniczego: Centrum Medyczne dr Kubik na Facebook.com oraz @drkubik na Instagramie,

e) jest klientem Centra Medyczne dr Kubik sp. z o.o., który w dniach od 08.12.2022 r. do 19.12.2022 r. włącznie zdecyduje się na wykupienie usługi za kwotę powyżej 500 zł brutto

f) podał prawdziwe dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody (podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie),

g) wyraża zgodę na publiczne poinformowanie o jej imieniu i nazwisku jako osobie biorącej udział w konkursie w sytuacji uzyskania nagrody w konkursie.

2. Uczestnikiem nie może być pracownik Organizatora oraz osoba fizyczna współpracująca z Organizatorem w formie stały w oparciu o umowę cywilno-prawną oraz osoby pozostające w ww. we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. W celu dokonania zgłoszenia do konkursu należy wykonać Zadanie Konkursowe oraz udzielić stosownych zgód.

4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia w Konkursie lub zgłoszenie po terminie oznacza nieważność zgłoszenia.

§3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane przez Organizatora pytanie z zakresu funkcjonowania Organizatora na wizytówce w siedzibie Organizatora. Sporządzona odpowiedź powinna stanowić oryginalną, autorską odpowiedź na pytanie i jednocześnie być zgodną z faktami.

2. Uczestnik zobowiązany jest odpowiedzieć na pytanie bez naruszenia niniejszego regulaminu.

3. Nagroda zostanie przyznana 3 osobom spośród Uczestników, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania, o czym informacja zostanie podana podczas transmisji live na fanpagu @drkubik na platformie Instagram 20 grudnia 2022r. o godzinie 12:00.

4. Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo do odrzucania odpowiedzi nieprawidłowych na pytania oraz tych odpowiedzi na pytania, które nie spełniają wymagań opisanych w Regulaminie, w tym o jakości nie pozwalającej na ich dopuszczenie do Konkursu lub zawierających treści obraźliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, propagujące przemoc w jakiejkolwiek formie, dyskryminujące lub zawierające agitacje religijną lub polityczną itp.

5. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

6. Nagrodą w Konkursie jest zabieg Retibooster wykonany produktem marki Retix.C przeprowadzony w siedzibie Organizatora w ustalonym ze Zwycięzcą terminie, jednak nie później niż do dnia 31.01.2023r.

7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, po rygorem utraty prawa do nagrody.

9. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: As. Zarządu Aleksandra Pawłowska, kontakt: aleksandra.pawlowska@drkubik.pl.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. W wykonaniu obowiązujących przepisów Centra Medyczne dr Kubik sp. z o.o. przekazuje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu:

a) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centra Medyczne dr Kubik sp. z. o.o. z siedzibą przy skwer Kościuszki 15/17, 81-370 Gdynia, adres e- mail: biuro@drkubik.pl

b) Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Konkursu przez Organizatora i osób przez niego upoważnionych.

c) Administrator przetwarza Pana/i dane osobowe w następujących kategoriach: teleadresowe, identyfikacyjne, dotyczące stanu zdrowia oraz biometryczne.

2. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych świadczonych przez Centra Medyczne sp. z o.o. dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim, bez udzielonej zgody lub odpowiedniej podstawy prawnej.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych to zgoda udzielona przez Pana/ią na przetwarzanie danych osobowych, realizację usług świadczonych przez Administratora lub osób przez niego upoważnionych, konieczność wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy, konieczność dopełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, konieczność ochrony Pana/i żywotnych interesów oraz umożliwienie realizowanych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty zakończenia Konkursu.

5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora świadczące usługi związane z jego bieżącą działalnością, w tym celu umawiania wizyt. Na potrzeby realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt. 3 odbiorcą Pana/i danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem tj. apteki, Poczta Polska, firmy kurierskie.

6. Pana/i dane osobowe mogą podlegać profilowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO.

7. Każdy/a, którego/j dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowaniu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), kontakt: iod@drkubik.pl

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu muszą być pod rygorem nieważności złożone na piśmie w ciągu 14 dni od zakończenia okresu obowiązywania Konkursu na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: aleksandra.pawlowska@drkubik.pl. Reklamacja zawiera co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji złożonej na piśmie decyduje data stempla pocztowego placówki pocztowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a reklamacji złożonej drogą elektroniczną- data wysłania wiadomości e-mail na adres Organizatora. Reklamacje złożone po terminie i reklamacje niespełniające warunków, wskazanych powyżej nie będą rozpatrywane.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu.

5. W przypadku zaistnienia zjawiska siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, jakiego Organizator nie mógł przewidzieć ani nie mógł jemu zapobiec, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.

Zapisz się do naszego newslettera
i otrzymaj 10% zniżki
na kosmeceutyki NEAUVIA.