UMÓW WIZYTĘ ONLINE

Regulamin


§ 1 Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Witryny;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sprzedaży usług Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lek. med. Paweł Kubik;

4. Witryna – witryna internetowa dostępna pod adresem drkubik.pl/medycyna-przeciwstarzeniowa/, za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Pakiet – zestaw usług, które może zamówić Klient, prezentowany na Witrynie;

6. Praktyka – Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Paweł Kubik z siedzibą w Gdyni, przy ul. A Hryniewickiego 6C/9, 81-320 Gdynia, NIP 6762302553, REGON 121276493;

7. Umowa – umowa o świadczenie usług wyszczególnionych w Pakiecie, zawarta pomiędzy Indywidualną Praktyka Lekarską lek. med. Paweł Kubik a Klientem, zawierana za pośrednictwem Witryny;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017. 683);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę usług, wyszczególnionych w Pakiecie.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny dostępnej pod adresem drkubik.pl/medycyna-przeciwstarzeniowa/.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030).

3. Witryna internetowa, mieszcząca się pod adresem: drkubik.pl/medycyna-przeciwstarzeniowa, prowadzona jest dla Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lek. med. Paweł Kubik.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Witryny;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Witryny;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.

5. Korzystanie z oferty prezentowanej na Witrynie jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania z Witryny internetowej i jej funkcjonalności, a w tym składania zamówień na Pakiety należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korzystanie z Witryny możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Klient powinien także posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. Praktyka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Witryny, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych określonych w niniejszym punkcie.

6. W celu korzystania z Witryny Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Praktyka zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem witryny internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Klienci zostaną powiadomieni o powyższym.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie drkubik.pl/medycyna-przeciwstarzeniowa/. Klient posiada możliwość pobrania regulaminu oraz jego wydruku.

 

§ 3 Zasady korzystania witryny internetowej

1. Klient składa zamówienie na wybrany pakiet usług bez dokonania rejestracji w Witrynie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Warunkiem dokonania transakcji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.  Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Paweł Kubik, prowadzaca stronę internetową drkubik.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z zamówień zamieszczonych na Witrynie, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości jej zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie składania Zamówienia przy wykorzystaniu Witryny dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem Witryny naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Praktyki,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Praktykę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Praktyki.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Praktyka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klienta przesyłanych za pośrednictwem sieci internetowej.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, takich jak np.: zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, propagujące nienawiść ze względu na płeć, wyznanie lub etniczność,

– korzystanie z witryny intenetowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz niepodejmowania działań w postaci rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Witryny niezamówionej informacji handlowej,

– korzystania z Witryny w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Praktyki,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Witryny jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

– korzystania ze Witryny w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4 Ceny i metody płatności

1. Ceny usług podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług.

2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Pakiet przy wykorzystaniu w systemu PayU (przelewem lub kartą kredytową).

 

§ 5 Procedura zawarcia Umowy

1. Informacje o pakietach usług, podane na Witrynie Praktyki stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienie Pakietu stanowi oświadczenie woli zawarcia z Praktyką Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.

2. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Witryny należy wejść na stronę internetową pod adres: drkubik.pl/medycyna-przeciwstarzeniowa/, dokonać wyboru Pakietu i podjąć czynności techniczne w oparciu o kolejno wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianych przez Klienta usług w ramach Pakietu jest dokonywany poprzez ich dodanie do listy zamówień.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z witryny internetowej wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranego pakietu usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

6. W celu wykupienia Pakietu koniecznym jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Praktyki, pod warunkiem zgodności zamówienia z regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

 

§ 6 Realizacja Pakietu

1. Umowa realizowana jest w przez Praktykę w miejscu prowadzenia przez nią działalności.

2. Możliwa jest tylko osobista realizacja zamówionego Pakietu.

3. Termin realizacji wykupionego Pakietu: Klient ma prawo rozpocząć realizację wykupionego Pakietu usług w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia złożenia i opłacenia zamówienia na stronie drkubik.pl. Za rozpoczęcie realizacji Pakietu rozumie się stawienie osoby do rejestracji w siedzibie Praktyki oraz wypełnienia karty wywiadu. Informacje o czasie możliwej realizacji Pakietu znajdują się pod adresem: drkubik.pl. W celu uzyskania konkretnych dat przyjęć możliwy jest bezpośredni kontakt pod numerem telefonu oraz adresem mailowym wskazanym na stronie pod adresem: drkubik.pl.

4. W ramach Pakietu Klient objęty jest przez 12 (dwanaście) miesięcy opieką, zgodnie z treścią Pakietu, od momentu rozpoczęcia jego realizacji, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszego regulaminu.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia, jego specyfikacji oraz rachunku. Na żądanie klienta przedstawiane mu jest siedzibie Praktyki, podczas rozpoczęcia realizacji pakietu, o której mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu wydruku potwierdzenia Zamówienia, jego specyfikacji oraz rachunku.

6. W przypadku, gdy po stawieniu się Klienta celem realizacji pakietu klient odmówi wypełnienia karty wywiadu, lub przy braku przeciwskazań do przeprowadzenia wykupionego pakietu zabiegów klient nie wyrazi zgody na ich przeprowadzenie Praktyka zwraca kwotę pobraną w ramach opłaty za pakiet, pomniejszona o 10% (dziesięć procent) tej kwoty.

 

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, zawartej drogą elektroniczną w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastego) dnia od dnia, w którym Klient zawarł Umowę za pośrednictwem Witryny i dokonał płatności za pakiet usług.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Praktykę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, tj. np. poprzez podpisane pismo przesłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skan) czy też faxsem.

3. Klient może w celu odstąpienia od umowy skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego na stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości Praktyka prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy np. pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Klient nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy w trybie § 7 regulaminu. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Indywidualna Pratktyka Lekarska lek. med. Paweł Kubik zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Paweł Kubik dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§ 8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Praktyka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Witryny w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie, wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Praktykę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Witryny.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny Klient może zgłaszać pisemnie na adres: info@drkubik.pl, przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem witryny internetowej.

5. Praktyka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Praktyką a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Praktyki.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Wróć do strony głównej