UMÓW WIZYTĘ ONLINE

Informacja o bezpieczeństwie danych


Obowiązek informacyjny wobec Klienta

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym Centrum Medyczne Dr Kubik z siedzibą w Gdyni prezentuje następującą informacjędotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska lek.med. Paweł Kubik z siedzibąprzy ul. Skwer Kościuszki 15/17 w Gdyni (81-370), e-mail biuro@drkubik.pl
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji usługi świadczonej przez Administratora i/lub osób przez niego upoważnionych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona na realizację usługi świadczonej przez Administratora.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora do czasu wydania dyspozycji ich usunięcia i/lub jeśli dotyczy to danych medycznych przez czas wynikający z odrębnych przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wydanego na podstawie art.30 ust.I ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186), a po jego zakończeniu przez czas wynikający z przepisów prawa lub czasu przedawnienia roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrze dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. Podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  6. Pani/ Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO
  7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Wróć do strony głównej